Sarasota 2018 - WHITEHALL
IBIS

IBIS

There goes a fly

ibis